КООРДИНАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Other languages: sr sq bs de sl sr pt es en tr it

Проектот WBC-INCO NET ја зајакнува интеграцијата на земјите на Западниот Балкан во Европската Истражувaчка Област (European Research Area - ЕRА).  Оваа иницијатва е поддржана од Европската Комисија во рамките на 7-та Рамковна Програма за истражување и технолошки развој

            Прашањето за проширување во правец на т.н. земји на Западен Балкан се наоѓа на врвот на агендата на Европската Унија. Проектот WBC-INCO NET го помага развојот на соработката на ЕУ со овие земји во областа на науката и технологијата (S&T). Во текот на неговото времетраење од 6 години (2008-2013) Проектот ја поддржува Истражувачката платформа (Steering Platform) за земјите на Западен Балкан во олеснувањето на интеграцијата на земјите на Западен Балкан со Земјите Члекни на ЕУ, асоцијативните земји во Рамковната Програма за РТД и Европската Комисија. Платформата е стратешко тело формирано со цел да ги разгледува европските, мултилатералните и регионалните прашања во политиките за науката и технолошкиот развој во и со земјите на Западен Балкан.

            Главните цели на Проектот WBC-INCO NET се следниве:

 • Поддршка на би-регионалниот дијалог за наука и технолошки развој преку (S&T) со користење на интеграција со Истражувачката Платформа за земјите на Западен Балкан,
 • Идентификација на потенцијалите на РТД и приоритетите за нивно прифаќање во ФП7 и другите европски програми на транспарентен и методолошко прифатлив начин,
 • Подобрување на учеството на истражувачите од регионот во европските проекти од заеднички интерес и корист со имплементирање на мрежи за изградба на капацитети и придружни мрежни активности.
 • Анализа на иновативните потреби и бариери за иновации во земјите од Западен Балкан, размена на информации и најдобри практики за иновациони политики и изготвување на акционен план за понатамошна соработка на земјите од Западен Балкан на полето на иновациите и
 • воспоставување поблиска соработка меѓу истражување  и иновации, зајакнување на меѓусекторски дијалог и поддршка на тренинг на стејкхолдерите во иновациите

Овие цели ќе се постигнат во тесна интеракција со Истражувачката платформа за земјите на Западен Балкан. Членови и Платформата се Земјите Членки на ЕУ, земјите кандидати и потенцијални кандидати, асоцијативните земји во ФП7 и Европската Комисија. Членовите на Платформата се среќаваат два пати годишно, а по правило, домаќин на средбата е земјата Претседавач со ЕУ или една од земјите на Западен Балкан.

      Проектот WBC-INCO NET обезбедува логистика за овие состаноци и соработува во извршувањето на работните обврски.

Проектот ќе ги имплементира следниве активности:

 • Поставување на тематски регионални S&T приоритети,
 • Анализирање на можностите за пристап во инфраструктурата, пречките на соработка и видови на соработка,
 • Анализа на потребите во иновационата политика и иновационата поддршка и идентификување на мерките во политиката за унапредување на рамковните услови за иновации,
 • Организирање на работилници за обука и групи за учење (за стејкхолдерите во иновациите), како и брокерски настани и сесии за подигнување на свеста,
 • Организирање на форуми за дијалог за иновации и воспоставување на WBC Експертска Група за иновации од Западен Балкан
 • Поддршка на Националните контакт лица и Истражувачките информациони системи,
 • Публикување на редовното списание, билтен и објавување на интернет порталот: www.wbc–inco.net  

Како можете да дадете свој придонес?

             Преку својот портал, www.wbc-inco.net , билтенот и извештаите, WBC-INCO NET се ангажира во размена на информации за политиките за соработка во наука и технологија (S&T) со земјите од Западен Балкан. Ве покануваме да ги објавуваме вашите информации за настани, најави за настаните кои ги организирате, на оваа тема, профилот на вашата организација, актуелностите за вашите проекти, како и да ги дисеминирате соодветните новости и документи за можностите за добивање на финансиски средства, можности за соработка, стипендии, награди и сл. Ние сме заинтересирани за вашите сугестии за тоа како да се подобрат S&T системите во регионот; би сакале да научиме за вашите добри практики и се што би било потребно со цел да се унапредат вашите врски со истражувачките заедници во другите региони.

            Пристапот до нашиот портал е бесплатен и отворен за секој кој е заинтересиран за нашите активности. Со вашето корисничко име и лозинка ќе може да имате слободен пристап до нашата база на податоци.

            Пријавете се за отварање на корисничка сметка [тука].

Ве покануваме да го користите нашиот портал и да доставувате информации, на следнава е-mail адреса : office@wbc-inco.net.

 

Конзорциумот го сочинуваат 29 партнери.

Конзорциумот е составен од министерствата надлежни за наука и технолошки развој, агенции, аналитички партнери. Повеќе информации ќе најдете [тука].

Координатор
Центар за социјални иновации
ZSI – Австрија
  
Партнери од земјите од Западен Балкан:
 
Министерство за образование и наука
MOES – Албанија
 
Министерство за економија, трговија и енергија
METE - Албанија
 
Агенција за истражување, технологија и иновации
AKTI - Албанија
 
Министерство за граѓански работи
MCA – Босна и Херцеговина
 
Фондација за високо образование, светски универзитетски услуги, Босна и Херцеговина
SUS BiH - Босна и Херцеговина
 
Министерство за наука, образование и спортови
MZOS – Хрватска
 
Институт за социјални науки „Иво Пилар“
Ivo Pilar - Хрватска
 
Министерство за образование и наука
MON-MK – Република Македонија
 
Министерство за економија
MОE-MK – Република Македонија
 
Министерство за наука
MOS-ME – Црна Гора
 
Директорат за развој на мали и средни претријатија 
DDSME - Црна Гора
 
Министерство за образование и наука
MPN –Србија
 

Институт Михајло Пупин

MPI - Srbija

Косовски образовен центар
КЕЦ – Косово/УНМИК (УНСЦР 1244)
 

Партнери од ЕУ земји членки  и асоцијативни земји

Сојузно министерство за наука и истражување

BMWF - Австрија

 

Австриска агенција за промоција на истражувањето 

FFG - Австрија

Центар за заедничко истражување

JRC - IPTS - Белгија

Словенечко здружение за бизнис и истражување

SBRA – Белгија

Турски бизнис организации за истражување и јавно приватно партнерство
 
TuR&Bo-PPP - Белгија
 
Министерство за образование, млади и наука
MES - CRA - Бугарија
 
Сојузно министерство за образование и истражување
BMBF - Германија
 
Агенција за управување со проекти / Меѓународно Биро на Сојузното Министерство за образование и истражување при германскиот Центар за воздушна пловидба  
PT-DLR- Германија
 
 
Генерален секретаријат за истражување и технологија
GSRT - Грција
 
 
Истражувачки центар на Југоисточна Европа
SEERC - Грција  

 Агенција за промоција на европски истражувања

APRE - Италија

 

Универзитет на Обединети Нации МЕРИТ, Мастришки Центар за економски и социјални истражувања и тренинг за иновации и технологија, Мастрихт Универзитет  

UNU - MERIT, Холандија

 

Министерство за високо образование, наука и технологија

MHEST - Словенија

 

Совет за научно технолошки истражувања на Турција

TUBITAC - Турција

 
 
Адреса за контакт:
 
Western Balkan Countries INCO-NET
c/o Centre for Social Innovation (ZSI)
Linke Wienzeile 246
1150 Vienna
Austria
 
 
Координатор на Проектот:
 
Мs. Elke Dall
Centre for Social Innovation
Tel.: +43-1-4950442-62
Fax: +43-1-4950442-40
 
Координатор:
 
 

WBC-INCO.NET е проект кофинансиран од Програма за капацитети за меѓународна соработка на Европската заедница во рамки на 7-та Рамковна програма за истражување и технолошки развој (2007-2013) (Број на договор: 212029).